خدمات کارلاین

کارلاین پشتیبان کارفرمایان، حامی نیروها

نظافت

تامین نیروی  روزمرزد یا روزانه، با فاکتور رسمی که  تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

در این روش شما می‌توانید نیروهای خود با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود درخواست نمایید؛ این روش بیشتر برای کارفرمایانی که فروش متغیری  یا پیک  کاری هفتگی، ماهانه یا فصلی دارند بسیار مناسب میباشد

کارگرانبار، کارگر ساده، کارگر جابه‌جایی

تامین نیروی  روزمرزد یا روزانه، با فاکتور رسمی که  تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

در این روش شما می‌توانید نیروهای خود با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود درخواست نمایید؛ این روش بیشتر برای کارفرمایانی که فروش متغیری  یا پیک  کاری هفتگی، ماهانه یا فصلی دارند بسیار مناسب میباشد

تشریفات

تامین نیروی  روزمرزد یا روزانه، با فاکتور رسمی که  تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

در این روش شما می‌توانید نیروهای خود با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود درخواست نمایید؛ این روش بیشتر برای کارفرمایانی که فروش متغیری  یا پیک  کاری هفتگی، ماهانه یا فصلی دارند بسیار مناسب میباشد

نیروهای مقطعی

تامین نیروی  روزمرزد یا روزانه، با فاکتور رسمی که  تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

در این روش شما می‌توانید نیروهای خود با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود درخواست نمایید؛ این روش بیشتر برای کارفرمایانی که فروش متغیری  یا پیک  کاری هفتگی، ماهانه یا فصلی دارند بسیار مناسب میباشد

تامین نیروی مورد نیاز درخواستی کارفرمایان

تامین نیروی  روزمرزد یا روزانه، با فاکتور رسمی که  تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

در این روش شما می‌توانید نیروهای خود با توجه به نیاز روزانه کسب و کار خود درخواست نمایید؛ این روش بیشتر برای کارفرمایانی که فروش متغیری  یا پیک  کاری هفتگی، ماهانه یا فصلی دارند بسیار مناسب میباشد

به فکر تامین نیرو مورد نیازت هستی؟؟؟

با کارلاین با هم انجامش میدیم