جدول محاسبه دستمزد

کارلاین به حفظ زمان و منابع شما می اندیشد

از آنجایی که یک نیروی کاری در طول یک ماه به تعداد 21 روز کار می­کند، در نتیجه­ میزان کارکرد وی با توجه به آنالیز فوق معادل با 97/566/058  ريال شده است. در همین راستا، برآورد می­شود که به ازای یک نفر در روز، مبلغی معادل 4/646/002 ريال (برابر با 465.000 تومان) برای کارفرما هزینه دارد.

برای رسیدن به رقم مذکور، محاسبات به شرح مندرجات زیر صورت گرفته است:

 4.650.000 ریال≈ ريال  4/646/002 = 21 ÷ 566/058/ 97 = متوسط هزینه یک روز کار/ یک نفر 

از سوی دیگر متوسط تعطیلات رسمی ماهانه برابر با 6.5 روز در یک ماه می باشد که به شرح فرمول زیر است:

روز 6/5 = 12 ÷ (52 + 26)

26 = تعداد روزهای تعطیلات مناسبتی* در طول یک سال

52 = تعداد روزهای تعطیلات جمعه در طول یک سال

بنابراین با توجه به محاسبات فوق، نتیجه گرفته می­شود که:

21 = 2.5- 6.5- 30

30 = ایام کاری یک نیروی خدماتی به ازای یک ماه

6/5 = متوسط تعطیلات ماهانه

2/5 = مرخصی مجاز ماهانه طبق قوانین وزارت کار

با توجه به هزینه فوق، کارلاین می‌تواند با هزینه های به صرفه تری نسبت به تأمین نیروی سازمان ها اقدام نماید.

همچنین با توجه به استاندارد های زمان استخدام یک نیروی نیمه متخصص که بین یک هفته الی10 روز زمان برخواهد شد، این مدت با کارلاین به 24 الی48 ساعت کاهش می یابد.

جهت بهینه سازی فرآیندهای خود به کارلاین اعتماد کنید