اخذ بیمه تامین اجتماعی
بدون نیاز به اخذ کد کارگاهی و بازرسی های تامین اجتماعی

کارلاین مفتخر است راهکارهای مقرون به صرفه ای جهت رفع دغدغه و ریسک های کارفرمایان در قبال کارکنان ایجاد نموده است.
با این روش طی قرارداد پیمان فی مابین بدون نیاز به اخذ کد کارگاهی و بازرسی های تامین اجتماعی، کارکنان آن مجموعه توسط ما بیمه شده و تمامی مسئولیت های کارفرمایی در قبال کارکنان توسط این شرکت انجام می پذیرد

ثبت نام بیمه کارکنان و ارسال لیست ماهانه

ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان

مسئولیت حواث ناشی از کار

پاسخگویی شکایت کارکنان

عقد قرارداد با کارکنان

شرکت هایی که به ما اعتماد کردند

اخذ بیمه تامین اجتماعی
بدون نیاز به اخذ کد کارگاهی و بازرسی های تامین اجتماعی

کارلاین مفتخر است راهکارهای مقرون به صرفه ای جهت رفع دغدغه و ریسک های کارفرمایان در قبال کارکنان ایجاد نموده است.
با این روش طی قرارداد پیمان فی مابین بدون نیاز به اخذ کد کارگاهی و بازرسی های تامین اجتماعی، کارکنان آن مجموعه توسط ما بیمه شده و تمامی مسئولیت های کارفرمایی در قبال کارکنان توسط این شرکت انجام می پذیرد

شرکت هایی که به ما اعتماد کردند