مدیریت عملکرد یکی از وظایف حیاتی منابع انسانی (HR) است. این فرآیند تعیین اهداف، نظارت بر عملکرد و ارائه بازخورد به کارکنان است. مدیریت عملکرد به چند دلیل مهم است، از جمله:

بهبود عملکرد کارکنان: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه اهداف و انتظارات روشن به کارکنان و ارائه بازخورد در مورد عملکردشان به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند.

افزایش انگیزه کارکنان: مدیریت عملکرد می تواند به افزایش انگیزه کارکنان کمک کند تا کارکنان را از دستاوردهایشان به رسمیت بشناسد و با کمک به آنها در تعیین و دستیابی به اهداف کمک کند.

کاهش گردش مالی: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه پشتیبانی لازم به کارکنان برای موفقیت و ایجاد احساس مالکیت بر کارشان، به کاهش گردش مالی کمک کند.

بهبود تصمیم گیری: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه داده هایی در مورد عملکرد کارکنان به مدیران به بهبود تصمیم گیری کمک کند.

انطباق قانونی: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه سوابق عملکرد کارکنان به سازمان ها کمک کند تا قوانین استخدامی را رعایت کنند.

فرآیند مدیریت عملکرد

فرآیند مدیریت عملکرد معمولاً شامل مراحل زیر است:

تعیین اهداف: اولین گام در فرآیند مدیریت عملکرد، تعیین اهداف است. اهداف باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشند.

نظارت بر عملکرد: مرحله بعدی نظارت بر عملکرد است. این را می توان از طریق روش های مختلفی مانند بررسی عملکرد، بازخورد 360 درجه و خود ارزیابی انجام داد.

ارائه بازخورد: مرحله سوم ارائه بازخورد به کارکنان است. بازخورد باید به موقع، دقیق و سازنده باشد.

برنامه ای برای بهبود ایجاد کنید: اگر یک کارمند انتظارات را برآورده نمی کند، مدیر باید با کارمند برای ایجاد برنامه ای برای بهبود همکاری کند.

بررسی پیشرفت: مدیر باید پیشرفت کارمند را به طور منظم بررسی کند تا مطمئن شود که کارمند در مسیر رسیدن به اهداف خود قرار دارد.

ارائه پاداش و شناخت: زمانی که یک کارمند انتظارات را برآورده می‌کند یا از آن فراتر می‌رود، مدیر باید پاداش و به رسمیت بشناسد.

مدیریت عملکرد موثر

یک سری چیزها وجود دارد که سازمان ها می توانند برای اطمینان از موثر بودن فرآیند مدیریت عملکردشان انجام دهند. این شامل:

اطمینان حاصل کنید که اهداف واضح و قابل اندازه گیری هستند: کارکنان باید بدانند که از آنها چه انتظاری می رود تا عملکرد خوبی داشته باشند.

دریافت نظرات از کارکنان: کارکنان باید در توسعه اهداف خود و در فرآیند بررسی عملکرد مشارکت داشته باشند.

از انواع روش های بازخورد استفاده کنید: بازخورد باید از طریق روش های مختلفی مانند بررسی عملکرد، بازخورد 360 درجه و خود ارزیابی ارائه شود.

به موقع و سازگار با بازخورد باشید: بازخورد باید به موقع و سازگار باشد.

تمرکز بر توسعه: بازخورد باید بر کمک به کارکنان برای توسعه و بهبود عملکردشان تمرکز کند.

منصفانه و عینی باشید: مدیریت عملکرد باید منصفانه و عینی باشد.

ارائه پاداش و قدردانی: کارکنان باید برای دستاوردهایشان پاداش داده شوند و به رسمیت شناخته شوند.

نتیجه

مدیریت عملکرد یکی از وظایف مهم منابع انسانی است. این فرآیند تعیین اهداف، نظارت بر عملکرد و ارائه بازخورد به کارکنان است. مدیریت عملکرد به چند دلیل مهم است، از جمله:

بهبود عملکرد کارکنان: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه اهداف و انتظارات روشن به کارکنان و ارائه بازخورد در مورد عملکردشان به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند.

افزایش انگیزه کارکنان: مدیریت عملکرد می تواند به افزایش انگیزه کارکنان کمک کند تا کارکنان را از دستاوردهایشان به رسمیت بشناسد و با کمک به آنها در تعیین و دستیابی به اهداف کمک کند.

کاهش گردش مالی: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه پشتیبانی لازم به کارکنان برای موفقیت و ایجاد احساس مالکیت بر کارشان، به کاهش گردش مالی کمک کند.

بهبود تصمیم گیری: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه داده هایی در مورد عملکرد کارکنان به مدیران به بهبود تصمیم گیری کمک کند.

انطباق قانونی: مدیریت عملکرد می تواند با ارائه سوابق عملکرد کارکنان به سازمان ها کمک کند تا قوانین استخدامی را رعایت کنند.

با پیروی از نکات این پست وبلاگ، سازمان ها می توانند از موثر بودن فرآیند مدیریت عملکرد خود اطمینان حاصل کنند.