هدف اصلی آموزش کارکنان در سازمان چیست ؟

2024-01-13T09:00:46-01:00

امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی صحبت کنیم: آموزش کارکنان. آموزش کارکنان فرایندی است که در آن دانش، مهارت و نگرش کارکنان برای بهبود عملکرد آنها در سازمان توسعه داده می‌شود. هدف اصلی آموزش کارکنان در سازمان چیست؟ هدف اصلی آموزش کارکنان در سازمان، بهبود عملکرد سازمان است. این بهبود می‌تواند [...]